2017 március 31.
 

Art deco a pusztán | Sajó István (1896–1961)

Sajó Ist­ván art deco épí­tész Deb­re­cen­ben szü­le­tett. Bár Ame­ri­ká­ban nagy kar­ri­ert fu­tott be, hon­vá­gyá­val küzd­ve mégis ha­za­jött az Al­föld­re, és a több­nyi­re föld­szin­tes cí­vis­ut­cák népi klasszi­cis­ta pol­gár­há­zai kö­zött meg­épí­tet­te iz­gal­mas, tágas, kor­sze­rű art deco épü­le­te­it. Ízig-vérig deb­re­ce­ni volt.

A ki­ál­lí­tás Deb­re­cen Város Ön­kor­mány­za­ta és a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap tá­mo­ga­tá­sá­val jött létre.

A deb­re­ce­ni MODEM nagy­si­ke­rű ki­ál­lí­tá­sa után most a Mű­csar­nok mu­tat­ja be Sajó Ist­ván mun­kás­sá­gát. A ki­ál­lí­tás igyek­szik át­fo­gó képet nyúj­ta­ni az épí­tész tel­jes élet­mű­vé­ből, az ame­ri­kai ha­tá­sú art deco tégla épü­let-együt­te­se­i­től a le­tisz­tult for­ma­vi­lá­gú, funk­ci­o­na­lis­ta köz- és ma­gán­épü­le­te­i­ig. Az épí­tész meg­va­ló­sult ter­ve­i­ről ké­szí­tett ko­ra­be­li fény­ké­pek – me­lyek közül töb­bet maga Sajó ké­szí­tett – és az épü­le­tek je­len­le­gi ál­la­po­tát do­ku­men­tá­ló fotók mel­lett az épí­tész íze­sen meg­raj­zolt sza­bad­ké­zi váz­la­tai és terv­raj­zai is he­lyet kap­nak a ki­ál­lí­tó­tér­ben.

A tár­lat egyik ér­de­kes­sé­ge Sajó Ist­ván sti­li­zált, szín­há­zi tér–ha­tá­sú dol­go­zó­szo­bá­ja, amit az ál­ta­la ter­ve­zett art deco bú­to­rok­kal és tár­gyak­kal ren­dez­tünk be. A ki­ál­lí­tó­tér­ben vir­tu­á­li­san sé­tál­ha­tunk a Sajó ter­vez­te épü­le­tek kö­zött, és meg­cso­dál­hat­juk a deb­re­ce­ni Hat­van utcai iz­ra­e­li­ta bér­ház cikk­cak­kos lép­cső­há­zát. De ko­ra­be­li film­hír­adók se­gít­sé­gé­vel fel­tá­rul­nak Deb­re­cen 1930-as, 1940-es éve­i­nek kul­tu­rá­lis és köz­éle­ti ese­mé­nyei is.

Ku­rá­to­rok: Szo­bosz­lai Lilla, Térey János

Meg­nyi­tó: áp­ri­lis 6. 17 óra
Kö­szön­tőt mond: Szegő György, a Mű­csar­nok mű­vé­sze­ti igaz­ga­tó­ja
A ki­ál­lí­tást meg­nyit­ja: Térey János író

forrás: sajtóközlemény

MAGAZIN

design

tér

trend

SZERKESZTŐI AJÁNLAT

2016 január 19.

Ikrek hegye - Családi házak Budapest szélén

Az ikerség inkább erős kapcsolatot feltételez, mintsem egyformaságot, ha létezik egyáltalán az építészetben vagy az életben egyformaság. 

Telepi srác - Családi ház Kelenvölgyben

Szokott sétám közben szemet szúrt egy különös, érdekes épület: a környék szorosan egymás mellé épült családi házaitól merőben eltért.

2015 december 02.
симс 4 играть GTA 5 online играть гта 5 играть GTA 5 игра Assassins creed играть онлайн GTA 5 играть NFS онлайн игра Need For Speed online скачать майнкрафт GTA криминальная Россия Онлайн игра call of duty онлайн гта 5 гта 5 играть онлайн GTA 5 играть kaufen Viagra, Cialis, Levitra, Schnelle Lieferung, diskreter Versand - Online Apotheke!